Build Twice
by BuildX.

Build Twice är vår mest ambitiösa produkt för att skapa en hållbar byggindustri. Vi projekterar helt färdiga modeller innan byggstart vilket innebär att alla aktörer i byggnation och förvaltning kan optimera byggnadens egenskaper vad gäller resursförbrukning. När byggnationen sätter igång vet alla inblandade parter exakt vad som ska göras och när. Det innebär att spill och ineffektiviteter kan minimeras och den resurskrävande byggfasen förkortas.

Vi levererar en CoClass-baserad BIM-process i Construction Cloud som är integrerad genom hela byggnadens livscykel och skapar ett obrutet informationsflöde. Build Twice är idealiskt för byggherrar som vill ta ett långsiktigt ansvar för sina projekt och en hållbar industri.

1. Krav

Alla framgångsrika projekt börjar med att ställa rätt krav. Vi säkerställer att krav från regleringar, standarder och byggherren är tydliga ner till byggdelsnivå, samt att de har en enhetlig kodstruktur genom hela projektet.

2. Teknisk programmering & modellering

Efter att kraven på byggnaden fastställts definieras byggdelarnas preliminära tekniska lösningar. Byggdelarna kodas enligt BSAB-systemet, CoClass och AMA-standarden. All information exporteras därefter till en BIM modell i Revit.

3. Kvantiteter & kostnad

BIM modellen används nu för att ta ut precisa kvantiteter enligt AMA MER. Med den detaljerade informationen producerar vi sedan lättolkade upphandlingsunderlag för produkter och material. Tillsammans med de generiska priserna i plattformen build2x bildar kvantiteterna och priserna en kostnadsuppskattning för byggnationen.

4. Detaljerad projektering

I det här steget ökar vi informationen och detaljerna i modellen för att färdigställa en mycket detaljerad tredje dimension av BIM. Nationella standarder, AMA krav och relevanta industristandarder adderas till modellen.

5. Kvalitetssäkring

För att säkerställa kvaliteten på byggnationen och för att minimera misstag på arbetsplatsen skapar vi ett system av ritningar som definierar relevanta delar av byggnaden in i minsta detalj. Vi använder egenskapsvärden, kvantiteter, information från regleringar och industristandarder, såväl som videoinstruktioner för installationer. Allt arbete knyts till egenkontroller och inspektioner, som kan utföras direkt på arbetsplatsen. Vid behov kan ett ärende skapas på plats.

6. Projektsimulering

Med den detaljerade informationen i modellen kan vi skapa tid- och kostnadssimuleringar för att optimera budget, inköp och logistik. Vi kan också följa processen med den fjärde och femte dimensionen av BIM. Vi jämför då exakt hur projektet fortskrider I relation till den kombinerade tid- och betalplanen. På det sättet kan byggherren få en notering när en aktivitet är i riskzonen, ifall projektet är försenat eller om en aktivitet avviker från budget.

7. Facility Management

Med vår 6D BIM modell skapas en digital tvilling av byggnaden. För varje byggdel kommer vi kunna se den tillhörande informationen, kvantiteten, specifikationer och beskrivningar för underhåll. Det möjliggör ett effektivt underhåll av byggnadens produkter och material. Fastighetsförvaltare kan planera för olika scenarios, schemalägga underhåll för olika tidsperioder och effektivt koordinera renoveringar.