Hur din projekteringsbyrå växer med hjälp av framtidens outsourcing

2021-10-14

Outsourcing har länge varit ett ord som för många projekteringsbyråer har haft en dålig klang. Med tanke på de kvalitetsbrister och kommunikationssvårigheter som tillkommit med outsourcing har det ofta setts som en sista utväg för projekteringsbyråer som velat sänka sina kostnader och hantera arbetstoppar.

Idag däremot tillgängliggör de senaste utvecklingarna inom molnteknologi en outsourcing där projekteringsbyråer har full kontroll över sina projekt och där kommunikation mellan parterna sker i realtid med minimala misstag. Med de senaste metoderna inom molnbaserad outsourcing kan projekteringsbyråer nu se till att de endast fokuserar på rätt saker och lägger all tid på maximera sina egna projektörers kreativitet.

Traditionell outsourcing och dess problem

Traditionellt sett har outsourcing varit förknippad med två stora problem: Kompetensbrist och kommunikationsproblem. De fall där outsourcing har fungerat som bäst har därför varit enklare projekt där man velat hantera produktionskostnader och där arbetsflödet varit tydligt och linjärt. I sådana projekt har en projektuppgift framställts från kunden som producerats samt levererats av outsourcing-bolaget och kommunikationen mellan kund och beställare har skett endast när och om det har varit nödvändigt.

Men även denna typ av arbetsflöde har, utöver den begränsade nivån på arbetet, betytt att ledtiden har blivit utdragen och förenad med ett antal risker - inte minst risken att den bristfälliga och minimala kommunikationen i sin tur riskerat kvaliteten på leveransen.

Ingen alternativ text angiven för den här bilden

På grund av de problem som outsourcing har inneburit har beställaren haft alternativen att antingen:

1. Beställa mindre avancerade uppgifter

Detta har ansetts vara en trygg och lagom väg för att minska kostnader och arbetslast. Den har dock inneburit att de mesta av arbetet fortfarande behövts utföras av beställaren och att den potentiella vinsten som kan hämtas från outsourcing varit begränsad.

2. Investera i utbildning och praktiskt träning för sin partner

Detta alternativ har i teorin tillåtit beställaren att outsourca en större del av arbetsuppgifterna med en högre sannolikhet för god kvalitet och punktlig leverans. Nackdelen har däremot varit att den krävt en stor investering, vilket i sin tur har förlängt den initiala ledtiden och gett en osäkerhet ifall investeringen gått att räkna hem.

Drömscenario inom outsourcing

På grund av dessa problem har ett drömscenario för bolag som velat outsourca olika typer av arbeten alltid varit ett där:

  • Samarbetspartnern håller samma nivå som en själv.
  • Kommunikationen är direkt och felfri.
  • Arbetet är kvalitetssäkrat från början till slut.
  • Outsourcingen är kostnadseffektiv på kort och lång sikt.
  • Ledtiden är minimal och samarbete är enkelt och snabbt att sätta igång.

Vi på BuildX är stolta över att kunna erbjuda en tjänst som lyckas uppfylla samtliga dessa punkter. Vi kallar den för Design Collaboration.


Ingen alternativ text angiven för den här bilden


Framtidens outsourcing

Med vår Design Collaboration vill vi ta revansch på outsourcingens dåliga rykte. Vår process tar outsourcingens traditionella linjära och volatila arbetsprocess och utvecklar den till ett fullskaligt och transparent samskapande. Med den senaste molnteknologin inom BIM-samarbete utför vi ett samarbete i realtid där vi alla jobbar mot en central modell över molnet och där er byrå har full överblick och kontroll över varje ändring som sker i modellen.

Vår tjänst är möjliggjord av vår expertis inom BIM samt våra projektörers omfattande erfar

enhet i Sverige. Våra projektörer är utbildade i svenska regler och standarder och har haft fullt projekteringsansvar för stora byggprojekt för flera av Sveriges största beställare. Vi försäkrar därför att vi håller svensk nivå och att kommunikation tidigare skett direkt mot kund och utan problem.

Med vår Design Collaboration har vi skapat en process som ger projekteringsbyråer möjligheten att dra maximal nytta utav outsourcing utan att behöva investera i dyrbara resurser eller stora tidsinvesteringar.


Ingen alternativ text angiven för den här bilden


Fördelar med Design Collaboration

Med Design Collaboration kan er byrå:

1. Maximera era egna tillgångar

Ofta inom projektering tvingas en projektör spendera tid på monotona sysslor som kräver en bråkdel av projektörens fulla kapacitet. Med Design Collaboration kan er byrå se till att era projektörer endast jobbar på de viktigaste uppgifterna och att er byrås projektörer är så effektiva som möjligt.

2. Öka arbetsglädjen och kreativiteten

Utöver effektiviteten tillåter Design Collaboration er byrå att frigöra tid för utveckling och kreativt arbete. Med en välfungerande outsourcing kan ni exempelvis lägga mer tid på konceptfasen av era projekt och allra viktigast; ge era projektörer roligare och mer engagerande arbetssysslor.

3. Ta på er fler uppdrag

Många projekteringsbyråer har problemet att de måste tacka nej till uppdrag på grund av resursbrister och att deras projektörer är låsta till specifika projekt. Vi gör det enkelt för er byrå att snabbt utöka era resurser och frigöra era egna projektörer till att ta sig an fler uppdrag med viktigare och mer överseende roller. Med Design Collaboration är er byrå flexibel och utan oro över resursfördelning.

4. Övergå till BIM utan stora investeringar

Bygg- och projekteringsbranschen går just nu genom en snabb övergång till BIM och digitalisering och redan idag påverkas projekteringsbyråer som inte är flitiga inom BIM-programvara negativt. Inom en snar framtid kommer en betydande majoritet av all projektering ske i en BIM-miljö och kvar kommer endast de projekteringsbyråer som är med på tåget bli.

En övergång till BIM kan däremot ta tid och kräva stora investeringar av resurser. Studier visar att det tar upp till 1-2 år att bli en effektiv användare av BIM-mjukvara och upp till 5 år för att bli expert. Våra projektörer har gjort denna resa och med oss kan er projekteringsbyrå direkt börja använda sig av det senaste inom BIM under tiden som ni själva gör er egen övergång.


Ingen alternativ text angiven för den här bilden


Vår process

Vår process är designad för att lösa de tekniska och kompetensbundna problem som vanligtvis uppstår med outsourcing. Genom åren har denna process genomgått flera iterationer och vi är idag stolta över att ha en process som lämnar minimalt utrymme för misstag och oklarheter.

Glasklara spelregler

För att försäkra att kommunikationsfel och misstag i leverans inte sker är vi mycket noga med att alla parter är med på vad som gäller. I början av ett samarbete tecknar vi ett ramavtal där vi tillsammans med kunden bestämmer hur spelreglerna för vårt samarbete ska se ut. Här återfinns även generella riktlinjer för hur vi tillämpar BIM under kommande arbeten. Ramavtalet gör det även lättare och säkrare att beställa framtida arbeten.

Leveransspecifikationer

Våra leveransspecifikationer definierar det exakta arbetet som vår partner vill att vi utför. Den inkluderar:

  • Omfattning
  • Kvalitetsnivå
  • BIM-manual
  • Villkor för digitala leveranser

Leveransspecifikationen ser till att vår partner kan vara säker på att de kommer få tillbaka det de har beställt och att det inte finns ett tolkningsutrymme från vår sida kring hur projektet ska ritas.

Ingen alternativ text angiven för den här bilden
Ingen alternativ text angiven för den här bilden

Molnbaserat arbetsflöde

Med den senaste molnteknologin inom projektering öppnas ett samarbetssätt som för ett par år sedan helt enkelt inte var möjligt. Med Autodesks "BIM Collaborate Pro" och Graphisofts "BIMcloud" går det för första gången någonsin inom projektering att säkerställa ett samarbete i realtid, ett enkelt arbetsflöde, samt en säker och transparent informationsdelning - från olika geografiska platser.

Gemensam arbetsplats

Varje projekt börjar med att vi skapar en gemensam arbetsplats i molnet där ni laddar upp er centrala modell.

Skapande av team

Vare sig det gäller en mindre förstärkning eller ett fullständigt överlåtande av ett jobb tillåter de nya molntjänsterna oss att snabbt, enkelt och flexibelt skapa team och stödja er byrå.

Kommunikation/Arbete i realtid

Varje ändring vi gör i er modell uppdateras direkt till den centrala modellen ni har delat med oss. På så vis ser ni i realtid varenda detalj vi jobbar på och exakt hur vi gör det.

Enkelt arbetsflöde

Molntjänsterna ger oss även tillgång till funktioner som smidiga RFIs, issue management, mark-ups, och mycket mer som försäkrar ett enkelt, transparent och agilt arbetsflöde.

Full kontroll

Vi ser till att ni enkelt kan välja vilken information ni vill dela med oss, och hur länge. Dessutom är varje förändring vi gör i er modell tidsstämplad, kopplad till en projektör och direkt reversibel, vilket innebär att ni ständigt har full kontroll över hela designprocessen.

Kvalitetssäkrade leveranser

I slutskedet av vårt uppdrag är vi mycket noga med att kvalitetssäkra arbetet. Efter varje ändring i er modell utför vi en egenkontroll som skapats under beställningsfasen. Denna egenkontroll utförs direkt på respektive molnplattform och inget arbete anses vara klart förrän den är uträttad. Uppdraget avslutas när ni har konfirmerat att ni har fått era handlingar i den form ni beställde i beställningsfasen.


Ingen alternativ text angiven för den här bilden


Design Collaboration - Ett framtidssäkrat arbetssätt

Vi på BuildX har som mål att accelerera arkitektbranschen mot hållbarhet genom fullskalig BIM-projektering och digitalisering och vet att detta görs bäst via samarbete. Med den senaste molnteknologin inom projektering kan olika byråer äntligen börja samarbeta på ett helt transparent vis i realtid och tillsammans gå mot en bättre framtid inom vår bransch.

Om ni är intresserade av ett testprojekt för att se hur denna typ av outsourcing kan stärka er byrå, vänligen kontakta: info@buildx.se.

Tillsammans är vi bättre.