Kärrtorp Centrum

Svenska Bostäder
72 Lägenheter
Stockholm

"Kärrtorp Centrum" ställde från början två stora utmaningar:

1. Hur projekterar vi bygghandlingar åt ett utländskt byggbolag utan tidigare erfarenhet i Sverige?
2. Hur bemöter vi Svenska Bostäders nya BIM-krav?

Svaret på dessa frågor hade samma svar: Genom att projektera en digital tvilling av projektet med hög detaljnivå innan byggstart.

På grund av flera faktorer var detta lättare sagt än gjort, inte minst för att den ökade arbetsmängden som en hög nivå på BIM-projektering normalt förutsätter en högre budget.

Detta blev starten av vårt kontor i Belgrad, som med projektet "Kärrtorp" själva levererade bygghandlingar för de fyra största disciplinerna.

Mjukvara
Vår uppsättning mjukvara tillät oss att uppnå den nivå av BIM som vi
anses krävs för att få kalla en modell en digital tvilling. Med hjälp av cloud-verktyg, data-management, clash detection, Revit plug-ins och simuleringsmjukvara som Bexel Manager skapade vi förutsättningarna för en helt digital byggkedja.

Cloud Samarbete - BIM 360 Collaborate Pro

I projektet “Kärrtorp” utfördes allt designarbete med stöd av BIM 360s molnverktyg. BIM 360 Collaborate Pro blev den enda informationskällan för varje aktör(konstruktörer, arkitekter, konsulter, byggbolag och byggherre), där informationsutvinningen var snabb och enkel genom den webbläsar-kompatibla modellvisaren.

BIM 360 gav oss även möjligheten att arbeta med RFIs, utarbeta protokoll för kvalitetssäkringar, möten, design review, och mycket mer. BIM 360s molnverktyg är en av anledningarna till att vi kan erbjuda ett så enkelt och effektivt projekteringssamarbete idag.

Projekteringsverktyg - Revit
Våra arkitekter är experter på Revit. Revit är det i särklass bästa design-verktyget för att uppnå en hög nivå av BIM, inte minst för att det är helt integrerat med BIM 360 Collaborate Pro. Dessutom tillåter Revit oss att koppla alla byggdelar till CoClass, vilket försäkrar ett helt digitalt informationsutbyte.

Plug-ins - Naviate, MagiCad, m.m.
Naviate och Magicad är plug-ins för Revit som enkelgjorde vårt mål att projektera vår digitala tvilling enligt Bygghandlingar 90.

Övrig BIM-mjukvara - BimEye
BimEye användes som mjukvara för att samla och koppla krav till CoClass-koder i början av projektet. Denna plattform användes sedan för importera alla krav i vår BIM-modell. BimEye användes även som verktyg av externa konsulter senare i processen som var ovana av med att arbeta med BIM-mjukvara.

Simuleringar, Clash Detection, Förvaltning m.m. - Bexel Manager
I Bexel Manager gjorde vi tids-och kostnadssimuleringar för Projekt Kärrtorp(mer nedan).

Svenska regler
En av de största utmaningarna detta projekt har varit att entreprenören är från utlandet utan tidigare erfarenhet i Sverige. Detta tvingade oss till att göra en ännu mer omfattande och noggrann projektering.

Lösningen blev att integrera svenska byggregler, standarder och industristandarder i den digitala tvillingen för att undvika misstag. Målet var att göra ritningarna så informationsrika och  kvalitetssäkrade att missförstånd inte kunde uppstå.

CoClass, AMA, Säker Vatten
Vår modell är klassificerad efter CoClass och AMA ned i minsta detalj. Varje del/element i vår modell är bunden till en kod, som i sin tur är bundna till AMA och produktionsresultat. Även andra standarder så som Säker Vatten är inkorporerade. På så vis försäkrar vi att alla element följer svenska regler och att byggbolaget nu inte har några oklarheter kring vad svensk standard innebär.

“Zero-mistakes”-ritningar
Vår ritningar kom även med en ny produkt som vi kallar “Zero Mistakes Drawings”. Denna produkt innefattar ett PDF-dokument av hela byggnaden där det går att klicka sig vidare in i varje element i byggnaden. På elementnivå finns alla relevanta AMA-texter, samt installationsinstruktioner från
byggdelarnas olika tillverkare. Denna produkt riktar sig främst till byggbolaget som kan gå in i och se exakt de ska gå tillväga på arbetsplatsen.

För att ytterliga kvalitetssäkra måste byggbolaget efter varje arbete intyga att de har följt leverantörens instruktioner och relevanta standarder genom en egenkontroll som är direkt kopplat till BIM 360’s moln.

BIM -
Genom alla dimensioner

Gemensam arbetsplats
Från början av projektet bestämde vi oss för att alla discipliner skulle jobba mot en gemensam arbetsplats. Autodesks BIM Collaborate Pro blev den enda informationskällan för alla aktörer, inte bara projektörer.


3D BIM - Modellering
Krav
‍Denna fas började när vi tog emot förfrågningsunderlaget för detta projekt. FFU-dokumentationen var
komplex, utspridd över en rad discipliner och bortkopplad från byggdelar. I dessa lägen är vårt första steg alltid att samla och klassificera all information och alla krav enligt byggdels-kopplade CoClass-koder. Detta gjordes inledningsvis via "BimEyes" cloud-produkt, dit även externa konsulter hade tillgång och fyllde i sina discipliners olika värden enligt CoClass-properties som vi hade definierat.

Etablering av modellen
Parallellt med att insamlingen av kraven etablerade vi den centrala modellen med Revit. Modellen kopplades från första stund till BIM 360 Collaborate Pro där den finns än idag.

Eftersom både våra krav i BimEye och våra byggdelar i Revit var kopplade till CoClass, kunde vi direkt importera hela byggnadens krav in i modellen. Modellen kunde således öka i information utan oro för misstag och helt enligt svensk standard.

Teknisk programmering
Processen av att öka informationen i modellen kallar vi för “teknisk programmering”, och den innebär att öka detaljnivån av byggnadens information. I detta projekt motsvarade den tekniska programmeringen på ungefärlig nivå processen att gå från programhandlingar till bygghandlingar, med en rad extra detaljer för att underlätta byggprocessen och framtidssäkra byggnaden ytterligare.

En fullständig digital tvilling
När vår tekniska programmering till slut inkluderade produktionsresultat med leverantörer för varje byggdel, AMA-texter, egenkontroller samt “Zero Mistakes Drawings” uppnådde vi en fullständig digital tvilling i 3D-fasen av BIM.


4D & 5D BIM -Projektsimulering
Med en fullständigt digital tvilling i projekteringsfasen öppnas en rad olika möjligheter som underlättar de resterande delarna av byggnadens process. Detta inkluderar möjligheten att simulera en byggnads tids- och kostnadsutveckling in i minsta detalj. Simuleringen möjliggörs av detaljnivån på informationen i modellen. Eftersom varje byggdel är kopplad till en leverantör med exakta priser, som dessutom kompletteras av detaljerade installeringsinstruktioner,
kan vi få till en extremt högdimensionell simulering

Konstant uppföljning, fullständig transparens
Tillsammans med entreprenören och byggherren jämför vi kontinuerligt hur projektet fortskrider i förhållande till simuleringen av projektet. Detta tillåter även en full transparens eftersom så fort en aktivitet är i riskzonen, ifall projektet är försenat eller en aktivitet avviker från budget, så blir alla parter automatiskt notifierade.


6D BIM - Förvaltning
Projekt “Kärrtorp” slutar inte när byggnaden är färdigställd. Vi vet att projekterings- och byggfasen endast motsvarar 15% av en byggnads totala kostnad, och att en hållbar framtid i byggbranschen kräver en effektiv förvaltning.

När byggnaden är klar kommer vår digitala tvilling vara en fullständig relationsmodell, där alla fysiska komponenter av husen kommer representeras. Detta tillåter förvaltare att skapa automatiserade underhållsplaner, samt förutspå livscykeln för olika komponenter och deras tillkopplade kostnader.